Recept fornyelse til kroniske behandlinger med receptpligtig medicin

Er dit dyr i et behandlingsforløb for en kronisk sygdom som fx ledsmerter ved slidgigt, stofskiftelidelser, hjerteproblemer eller allergi skal dit dyr til regelmæssige kontrolbesøg. Intervallet mellem kontrol besøg vil være afhængigt af dyrets sygdom, om denne er velreguleret og den valgte medicinske behandling.  Under konsultationen vil der udstedes gentagelses recepter med varighed indtil dit dyr skal tilses ved næste kontrol besøg. Kontakt derfor Universitetshospitalet for Familiedyr i god tid for kontrol besøg.

Skulle der opstå et behov om fornyelse af recepten inden næste kontrolbesøg, kan dette kun lade sig gøre såfremt:

 1. At vi har tilset og lavet en sundhedsundersøgelse på dit dyr inden for det sidste år
 2. At der ikke er sket forværring eller ændringer i dit dyr symptomer. I så fald skal dit dyr tilses ved et kontrolbesøg eventuelt med fornyede udredninger
 3. Recepten skal godkendes af den ansvarshavende dyrlæge

Vi anbefaler, at man ved receptfornyelser kontakter os i god tid – minimum en uge, inden recepten skal indløses. Dette skyldes, at den udstedende dyrlæge kan være forhindret i receptfornyelser på daglig basis.

 • Husk at oplyse hvilket apotek du ønsker recepten udstedt og sendt til, da vores kæledyr ikke har cpr-numre og derfor ikke er indbefattet af det elektroniske recept system.
 • Præcist hvilken medicin (navn og styrke) det drejer sig om

For receptfornyelser kan vores reception kontaktes på tlf 35 33 29 30 mandag til fredag fra kl 8.30-15.30

Hvis recepter undtagelsesvis skal fornyes i weekenden, gør vi opmærksomme på at det koster et skadestuetillæg for receptfornyelse på kr. 408. Recepten bedes for så vidt muligt afhentet på hospitalet.

Om receptpligtig medicin
Vi har på Universitetshospitalet for Familiedyr mange patienter der er i længere varende medicinsk behandling, hvor recepter skal fornyes. Det drejer sig ofte om følgende typer af medicin:

 • Øredråber/Øjendråber
 • Antibiotika
 • Smertestillende medicin
 • P-piller til kat
 • Ormekur
 • Beroligende medicin
 • Hjertemedicin / epilepsimedicin

Fælles for alle disse typer produkter er, at det er receptpligtig medicin og at de alle er underlagt myndighedernes lovgivning for udlevering.

For at imødekomme din henvendelse, vil vi her kort skitsere, hvad den nuværende lovgivning indebærer og hvorfor vi ikke, uden en forudgående klinisk undersøgelse af dit kæledyr, kan udlevere receptpligtig medicin.

I et uddrag fra ”Bekendtgørelse af lov om dyrlæger” i § 12 står således: En dyrlæge må kun udlevere eller ordinere receptpligtige lægemidler til behandling af sygdomstilfælde hos dyr, når dyrlægen selv har stillet en diagnose for sygdommen. Diagnosen skal være stillet

 1. efter en fagligt forsvarlig klinisk undersøgelse, som dyrlægen personligt har foretaget af det eller de syge dyr,
 2. efter, at dyrlægen har undersøgt materiale fra det eller de syge dyr eller ladet materialet undersøge på et statsligt eller andet dertil af ministeren for fødevarer, landbrug og fiskeri godkendt laboratorium

Det vil altså sige, at dyrlægen skal tilse dyret og/eller materiale fra dyret (fx urin/afføringsprøver) for at kunne stille en diagnose, inden der udleveres eller udskrives recept på receptpligtig medicin.

Dette gælder også for lidelser, som dyret har haft tidligere, og hvor der afsluttet et behandlingsforløb som eksempelvis ved dårlige ører. Her er det ikke muligt at genudlevere receptpligtig medicin uden fornyede undersøgelser, da vi igen bør undersøge; om der er tale om den samme lidelse, for komplikationer som sprunget trommehinder og om problemet kunne skyldes anden underliggende lidelse som allergi og stofskiftelidelser. Alle forhold, der vil have betydelig indflydelse for et behandlingsforløb.

Resistens mod antibiotika
Lige som hos mennesker, ser vi desværre også en øget forekomst af multiresistente bakteriestammer hos vores familiedyr (MRSA;  Methicilin resistent Staphylococcus aureus/ MRSP; Methicillin resistent Staphylococcus pseudointermedius). Derfor vil I ofte opleve, at vi udtager prøver fra jeres dyr til mikrobiologiske undersøgelser og resistensundersøgelser. Hvis det skønnes nødvendigt, opstartes der antibiotika behandling, før vi har dyrkningssvar. Når resistenssvaret foreligger, må vi ofte ændre typen af behandling, hvorefter kuren kan fuldføres med det rette antibiotikum. Undlades dette, kan det i yderste konsekvens betyde, at behandlingen er uden effekt både hos familiedyr og hos mennesker, hvilket har alvorlige følger.

Myndighederne fører kontrol med dyrlægers udlevering og udskrivning af recepter på receptpligtigt medicin. Dyrlægen er personlig ansvarlig for overholdelse af den gældende lovgivning, og overtrædelse af reglerne straffes med personlige bøder.

For yderligere spørgsmål kan vores reception kontaktes på tlf 35 33 29 30 mandag til fredag fra kl 8.30-15.30